Cursos d’idiomes


Vivim en temps en què dominar un idioma ja no és suficient i tenim la necessitat de ser més competitius. Per això, el coneixement de més llengües és essencial per tenir bones perspectives laborals però també per a viatjar, ampliar les nostres possibilitats de comunicació i, a més, ser una forma de diferenciar-nos.

Abans de començar el curs, els alumnes han de demostrar el seu coneixement de l’idioma i completar una prova escrita i una entrevista oral per a determinar el seu nivell i així poder assignar-li el curs més apropiat sempre seguint la referència del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Pretenem motivar l’alumne a la comunicació en anglès mitjançant una didàctica adaptada al seu rang d’edat, ritme d’aprenentatge i interessos. A cada sessió, presentem un ventall d’activitats molt variades amb el suport de les TICs per treballar cada habilitat lingüística. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès, tant de forma oral com escrita des del primer nivell. A mida que els alumnes van progressant, el vocabulari i gramàtica esdevenen més complexes, cosa què permetrà als alumnes assolir una bona competència comunicativa i estar preparats pels exàmens internacionals futurs més exigents.

Els cursos estan enfocats cap a un aprenentatge de l’idioma a partir de contextos reals i considerant la nova llengua com a medi d’interacció . Per això, proporcionem les eines necessàries per a poder comunicar-nos de forma efectiva en situacions molt diferents.

Els nostres programes estan desenvolupats específicament per a cobrir les principals àrees de l’idioma: expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i gramàtica i vocabulari. Durant les sessions, presentem temes d’actualitat i situacions quotidianes que permetran a l’alumne aplicar els continguts apresos.

Les classes són molt amenes i participatives i les activitats s’organitzen d’una manera que hi ha una bona combinació entre els conceptes teòrics, la pràctica oral i les activitats escrites encara que sempre es promou de forma especial la interacció oral.

Des del nivell principiant (A1) al nivell més avançat (C2).

IDIOMES